U kunt 15% extra korting krijgen met de volgende code: opheffingsuitverkoop15. Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op! Tel: 0345-581835

U bent hier:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Slaapspecialistvanderschuit.nl

1. ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1 
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Slaapspecialistvanderschuit.nl.

Slaapspecialistvanderschuit.nl is een onderdeel van Slaapspecialist van der Schuit.
Adres showroom: Slaapspecialist van der Schuit, Willem de Zwijgerweg 14, 4191 WE Geldermalsen
Email: info@Slaapspecialistvanderschuit.nl
Telefoonnummer: 0345-581835

1.2 
Slaapspecialist van der Schuit is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Tiel onder nummer 55.587.275 Via de website van Slaapspecialistvanderschuit.nl kan de koper slaapkamerartikelen bestellen.

1.3 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Slaapspecialistvanderschuit.nl en derden (hierna: ‘koper’) via de website van Slaapspecialistvanderschuit.nl (hierna: ‘de website’) gesloten overeenkomsten. Nederlands Recht is van toepassing op het tot stand komen en de afwikkeling daarvan. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan met deze algemene voorwaarden in te stemmen.

2. KOOPOVEREENKOMST 
2.1

a. Offertes en aanbiedingen van Slaapspecialistvanderschuit.nl kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de website of per e-mail zijn weergegeven. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door Slaapspecialistvanderschuit.nl zorgvuldig op de website weergegeven. Slaapspecialistvanderschuit.nl kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. Slaapspecialistvanderschuit.nl is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Slaapspecialistvanderschuit.nl heeft daarover geen controle en aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde verstrekte informatie.

2.2
Overeenkomsten komen tot stand door de bevestiging door Slaapspecialistvanderschuit.nl van de geplaatste bestelling. Deze bevestiging volgt zo spoedig mogelijk op de ontvangst van het elektronische bestelformulier dat door de koper, overeenkomstig de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. Door het tot stand komen van de overeenkomst gaat de betalingsverplichting voor de koper in. Door het versturen van het bestelformulier verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Slaapspecialistvanderschuit.nl.

2.3 
Een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever wordt afgesloten in het Nederlands.

2.4 
Orderproces: Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst met de opdrachtgever te komen:
• De koper ziet een gedetailleerd voorbeeld van een door hem/haar gekozen product;
• De koper kan, indien van toepassing, de gewenste maat, kleur en overige opties van het product bepalen;
• De koper kan vervolgens op "Voeg toe aan mijn slaapkamer" klikken;
• De koper kan indien, gewenst, op "Verder winkelen" klikken om meerdere producten in de winkelwagen te plaatsen;
• De koper kan in het winkelwagen scherm vervolgens nogmaals op "bestellen" klikken;
• “Nieuwe” kopers hoeven geen account aan te maken, maar dienen bij een bestelling wel persoonlijke gegevens door te geven;
• De koper kan aangeven welke betaalmethoden zijn of haar voorkeur heeft;
• De koper ziet een besteloverzicht van zijn/haar producten;
• De koper gaat over tot bestelling door op de knop op “verder” te klikken;
• Indien de koper heeft gekozen voor een iDEAL betaling, dan wordt deze in gang gezet;
• Wij bevestigen de koop door het sturen van een orderbevestiging per e-mail.

2.5
De koper is zelf verantwoordelijk voor de doorgang van de producten naar de gewenste plek. Wanneer door de koper een product is besteld dat door de grootte niet kan worden afgeleverd op de gewenste plek dient de koper deze wel af te nemen.
Eventuele extra kosten (huur materiaal e.d.) voor het afleveren van dergelijk product zijn voor kosten van de koper.

3. PRIJZEN
3.1 
De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in uw winkelwagen zijn inclusief BTW, en exclusief eventuele verzendkosten/bezorgkosten (Bij bestellingen onder € 19,- worden € 5.95,- verzendkosten berekend). Eventuele prijswijzigingen, type en/of drukfouten voorbehouden!

3.2 
In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Slaapspecialistvanderschuit.nl op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.

4. LEVERING 
a.
 Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Slaapspecialistvanderschuit.nl niet in verzuim. Slaapspecialistvanderschuit.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
b. Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Slaapspecialistvanderschuit.nl de koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert Slaapspecialistvanderschuit.nl de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.

5. BEZORGING 
5.1

De klant dient zijn adresgegevens op de bevestigings e-mail op juistheid te controleren. De klant is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 4 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan Slaapspecialistvanderschuit.nl. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon zullen worden doorberekend aan de klant.

5.2 
Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland.

Slaapspecialistvanderschuit.nl oordeelt over de wijze waarop de klant zijn bestelling bezorgd wordt.
5.3 
Door middel van ondertekening van de bezorgbon tekent de klant voor een correcte en volledige aflevering. Indien de klant zijn bestelling bezorgd wordt door een pakketdienst tekent de koper voor ontvangst van zijn bestelling de vrachtbrief van de pakketdienst.

6. BETALING 
6.1

Betaling door de koper geschiedt vooraf per internetbetalingsomgeving iDEAL of kunt u er voor kiezen om na levering door middel contante- of pinbetaling de bijgevoegde factuur te voldoen. Slaapspecialistvanderschuit.nl is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.

6.2
Wanneer de internetorder bij Slaapspecialistvanderschuit.nl binnen is gaan wij over tot bestelling van de door u bestelde artikelen.

6.3
Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Slaapspecialistvanderschuit.nl verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding van de door Slaapspecialistvanderschuit.nl gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6.4
Bij een niet tijdige betaling door de koper is Slaapspecialistvanderschuit.nl van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen.

6.5 
De eigendom van door Slaapspecialistvanderschuit.nl reeds voor ontvangst van betaling aan de koper geleverde artikelen gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan Slaapspecialistvanderschuit.nl is verschuldigd, aan Slaapspecialistvanderschuit.nl heeft voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

7. GARANTIES 
7.1

Slaapspecialistvanderschuit.nl garandeert dat de door Slaapspecialistvanderschuit.nl geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het door u gekochte product bij aankomst gebreken vertonen, meldt dit dan alstublieft direct per e-mail of telefoon. Wij zullen het product dan zo spoedig mogelijk vervangen dan wel repareren.

7.2 
Al de producten uit het assortiment van Slaapspecialistvanderschuit.nl worden geleverd met fabrieksgarantie volgens de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten of de CBW.

Indien U aanspraak wenst te maken op de garantie, dient U dit schriftelijk aan Slaapspecialistvanderschuit.nl te laten weten.

7.3 
Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:
a. Ten aanzien van normale slijtage.
b. Indien de originele aankoopfactuur niet kan worden overgelegd, of deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
c. Bij onoordeelkundig gebruik.
d. Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
e. Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.).
f. Indien anderen dan Slaapspecialistvanderschuit.nl, zonder voorafgaande toestemming van Slaapspecialistvanderschuit.nl, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd.

7.4 
De koper is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of Slaapspecialistvanderschuit.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Slaapspecialistvanderschuit.nl terstond, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt Slaapspecialistvanderschuit.nl geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.

8. ONTBINDING EN RETOURNERING 
8.1

a.
 De koper heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze periode moet u echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat bestelde producten. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Slaapspecialistvanderschuit.nl te worden doorgegeven. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan Slaapspecialistvanderschuit.nl te worden geretourneerd. Als de koper zijn bestelling van op maat bestelde artikelen wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd zijn, rekenen wij hiervoor 25% annuleringskosten (Volgens de CBW voorwaarden).
b. De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de koper. Indien de bestelling door de Slaapspecialistvanderschuit.nl bezorgdienst wordt opgehaald worden deze kosten in mindering gebracht op het te restitueren door de koper betaalde aankoopbedrag. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Slaapspecialistvanderschuit.nl zijn voor verantwoording en rekening van de klant.
c. Nadat de koper een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid. 8.2, zal Slaapspecialistvanderschuit.nl binnen 14 dagen het aan de koper verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de koper opgegeven bank- of girorekening.

8.2 
De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden:
a. De artikelen zijn geheel compleet en in de originele staat;
b. De artikelen moeten in de originele gesloten en ongeopende verpakking zitten;
c. De artikelen zijn ongebruikt en onbeschadigd;
d. De artikelen zijn schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen;
e. De koper kan de originele aankoopfactuur overleggen;
f. Het recht van retour geldt niet voor producten die op maat besteld/vervaardigd zijn of voor speciale eenmalige aanbiedingen.

9. OVERMACHT 
In geval van overmacht is Slaapspecialistvanderschuit.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. PRIVACY 
10.1

Slaapspecialistvanderschuit.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Slaapspecialistvanderschuit.nl registreert de gegevens van kopers in een databestand. De door de koper verstrekte gegevens in dit databestand worden, behoudens van de koper verkregen toestemming tot aanvullend gebruik, uitsluitend gebruikt voor de bezorging van de bestelling en voor het verzamelen van informatie over Slaapspecialistvanderschuit.nl.

10.2 
Persoonsgegevens zullen door Slaapspecialistvanderschuit.nl niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Slaapspecialistvanderschuit.nl, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven door de koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

10.3 
Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd. Een dergelijk verzoek kan de koper via e-mail indienen.

11. KLACHTEN EN REPARATIES 
11.1

Slaapspecialistvanderschuit.nl streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht telefonisch of per e-mail melden of per post opsturen naar ons showroom adres. Indien de koper na ingebruikname bij een defect Slaapspecialistvanderschuit.nl wil vragen om herstel van het artikel bepaalt Slaapspecialistvanderschuit.nl op welke wijze dit geschiedt.

11.2 
De koper kan voor een verzoek om herstel van beschadigde artikelen contact opnemen met Slaapspecialistvanderschuit.nl. Herstel geschiedt door middel van een monteursbezoek van onze servicedienst, of, nadat het artikel opgehaald is door de Slaapspecialistvanderschuit.nl bezorgdienst.

11.3
Het herstellen of vervangen van een artikel tijdens de garantieperiode en het terugbezorgen van het artikel zijn voor rekening van Slaapspecialistvanderschuit.nl. Buiten de garantieperiode worden er kosten door Slaapspecialistvanderschuit.nl aan de koper doorberekend.

11.4 
Iedere aansprakelijkheid van Slaapspecialistvanderschuit.nl jegens de koper is beperkt tot maximaal het door de koper aan Slaapspecialistvanderschuit.nl uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. Slaapspecialistvanderschuit.nl is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.

12. BEELDMATERIAAL

12.1
Al het beeldmateriaal op deze website is eigendom van Slaapspecialist van der Schuit. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Slaapspecialist van der Schuit gebruik te maken van dit beeldmateriaal.

 Algemene voorwaarden Slaapspecialist van der Schuit

Op de aankopen welke u in onze showroom doet zijn de algemene voorwaarden van het CBW van toepassing.